ทีมบุคลากร

คณะกรรมการก่อตั้งศูนย์ฯ

ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์

ประธานศูนย์ ฯ

ผศ.ลัดดา เชียงนางาม

รองประธานศูนย์ ฯ

จิดาภา อาบสุวรรณ

กรรมการและเหรัญญิก

ทศพล ฉายประสาท

กรรมการและฝ่ายกฎหมาย

ดาราวลี เชียงนางาม

กรรมการและกราฟฟิกดีไซน์เนอร์

Caregivers ประจำศูนย์ดูแล