logo Lokehouse

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ & ฟืนฟูผู้สูงอายุ

รายเดือน

28000 บาท/เดือน

รายวัน

1000 บาท/วัน

ราคาเริ่มต้น

กรณีไปรับ-สงรายวัน คิดค่าบริการเพิ่ม 200 / วัน ไม่เกิน 140 กิโล

*กรณีติดเตียงจะพิจารณาตามเงือนไขการให้บริการโดยติดต่อสอบถามที่ศูนย์ฯ